ELISA2

CZ.01.4.04/0.0/0.0/16_076/0008559

 

Příjemce podpory, (místo realizace projektu):

CNS a.s.
IČ: 26129558
Nad Šafranicí 574
276 01 Mělník

 

Anotace projektu:

Předmětem projektu je vývoj nové generace aplikace elektronické spisové služby ELISA 2. Spisová služba slouží ke sledování oběhu dokumentů v organizaci, tj. k jejich řádnému příjmu, evidenci, rozdělování, oběhu, vyřizování, vyhotovování, podepisování, odesílání, ukládání a vyřazování ve skartačním řízení. ELISA2 bude využívat současné a perspektivní technologie, zajišťující životnost aplikace na další období, a také aktuální a předpokládané zákaznické a legislativní požadavky. 

 

Realizace projektu:

od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2020

 

Předpokládaný rozpočet projektu:

11 261 048,- Kč

 

Cíl projektu:

Cílem projektu je nová generace aplikace ELISA2, zajišťující sledování a oběh dokumentů v organizaci.

E-shop

Pohotovost EuroDat
v mimopracovní dobu:
+ 420 737 219 701

Twitter Facebook LinkedIn
EET